Vision & Mision พันธกิจ วิสัยทัศน์

Vision & Mision

Rompothong Buddy Furniture CO.,LTD.

Vision  ( วิสัยทัศน์ )
                  เป็นช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ออฟฟิต เครื่องใช้สำนักงาน ครบวงจร

Mision  ( พันธกิจ )
                  บริษัทจะมุ่งสร้างคุณค่าของสินค้าและบริการให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ ควบคู่ไปกับการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้บริษัทสามารถส่งมอบความคุ้มค่าของสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าได้สูงที่สุด เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นช่องทางจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
ที่ดีที่สุด นอกจากการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและมุ่งเน้นกระบวนการทำงานที่เป็นเลิศแล้ว บริษัทยังจะมุ่งพัฒนาช่องทางจัดจำหน่ายสินค้า การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
การทำงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาบุคคลากรเพื่อรองรับการเติบโตและสร้างมูลค่าเพิ่มที่เหมาะสม
ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม

OUR PARTNERS