Refund & นโยบายการคืนเงิน และ คืนสินค้า

Refund นโยบายการคืนเงิน และ คืนสินค้า

1. การยื่นคำร้องขอคืนสินค้า/คืนเงิน
ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้าที่ซื้อ (“สินค้า”) และ/หรือคืนเงิน  ภายหลัง 7 วัน  หลังจากส่งสินค้า หรือรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ดังที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ
โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ  เพื่อช่วยผู้ซื้อในการจัดการกับความขัดแย้งบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างทำธุรกรรม
ผู้ซื้อสามารถสื่อสารระหว่างกันในแบบเป็นส่วนตัวเพื่อแก้ปัญหาความแตกต่าง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือในการยุติข้อพิพาท

2. การยื่นคำร้องขอคืนสินค้า
ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินและ/หรือคืนสินค้าในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น

  • ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า
  • สินค้ามีตำหนิและ/หรือเสียหายระหว่างการจัดส่ง
  • ผู้ขายส่งสินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะที่ตกลงกันไว้ (เช่น ขนาดหรือสีไม่ถูกต้อง เป็นต้น) ให้กับผู้ซื้อ
  • สินค้าที่ส่งให้ผู้ซื้อมีลักษณะแตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากคำอธิบายที่ผู้ขายระบุไว้ในบัญชีรายชื่อสินค้าที่เสนอขาย

Buddy.co.th จะตรวจสอบคำร้องของผู้ซื้อ เป็นกรณีๆ ไป และจะตัดสินใจว่าควรดำเนินการตามคำร้องของผู้ซื้อหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว
ในกรณีที่ผู้ซื้อได้ดำเนินคดีกับผู้ขาย ผู้ซื้ออาจส่งหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปยัง Buddy.co.th เพื่อขอให้ Buddy.co.th เก็บเงินที่ซื้อไว้
ต่อไปจนกว่าจะทราบผลการตัดสินอย่างเป็นทางการ Buddy.co.th จะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของตน ตัดสินใจว่าจำเป็นที่จะต้องเก็บเงินที่ซื้อดังกล่าวไว้ต่อไปหรือไม่

3. ห้ามการเปลี่ยนใจ
ผู้ซื้อไม่อาจยื่นคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงินเนื่องจากเปลี่ยนใจได้ เว้นแต่จะระบุไว้ในนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้านี้

4. สิทธิของผู้ขาย
เมื่อ Buddy.co.th ได้รับคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงินจากผู้ซื้อแล้ว Buddy.co.th จะแจ้งให้ผู้ขายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ขายสามารถตอบรับคำร้องของผู้ซื้อตามขั้นตอนที่ กำหนดไว้ผู้ขายต้องตอบรับ  ภายใน 7 วัน  หลังจากยื่นเอกสารลายลักษณ์อักษร   หาก Buddy.co.th ไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ขายจะถือว่าผู้ขายไม่ตอบรับคำร้องของผู้ซื้อ และจะดำเนินการประเมินคำร้องของผู้ซื้อโดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ผู้ขายอีก

Buddy.co.th จะตรวจสอบคำตอบของผู้ขายแต่ละรายแบบเป็นกรณีๆ ไป และใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจว่าคำร้อง
ของผู้ซื้อประสบความสำเร็จหรือไม่โดยพิจารณาตามสถานการณ์ที่ผู้ขายระบุไว้

5. สภาพของสินค้าที่คืน
เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการคืนสินค้า ผู้ซื้อควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้า  เช่น อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมสินค้าชิ้นนั้น จะต้องส่งคืนผู้ขายในสภาพที่ผู้ซื้อ
ได้รับขณะจัดส่ง เราขอแนะนำให้ผู้ซื้อถ่ายรูปสินค้าไว้ในขณะที่ได้รับสินค้า

6. ค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า
ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องหารือและตกลงร่วมกันว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า

7. การคืนเงิน
ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนหลังจากที่ Buddy.co.th ได้รับคำยืนยันจากผู้ขายว่าผู้ขายได้รับสินค้าที่ส่งคืนแล้วเท่านั้น ในกรณีที่ Buddy.co.th ไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ขายภายในเวลาที่กำหนด Buddy.co.th มีสิทธิที่จะคืนเงินจำนวนที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ซื้อโดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ผู้ขายอีก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดเวลาตอบรับของผู้ขาย
เงินที่คืนจะโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ผู้ซื้อตกลงกับผู้ขายโดยมีเอกสารลายลักษณ์อักษร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

8. การสื่อสารระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
Buddy.co.th ส่งเสริมให้ผู้ใช้สื่อสารซึ่งกันและกันในกรณีที่เกิดปัญหาในการทำธุรกรรม เนื่องจาก Buddy.co.th เป็นแพลตฟอร์มสำหรับให้ผู้ใช้ทำการค้าขาย
ผู้ซื้อควรติดต่อผู้ขายโดยตรงหากมีปัญหาเกี่ยวกับสินค้าที่ซื้อไป

external